ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានឆាប់រហ័ស | ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មពីតូចទៅធំ ពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅស្តង់ដា | មានឱកាសវិនិយោគលើអាជីវកម្មកាន់តែធំ | ពង្រីកបណ្តាញការលក់កាន់តែទូលាយ | លើកកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនកាន់តែខ្ពស់ | ចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំង | ទទួលការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ +++

MESSAGE FROM CHAIRMAN


MESSAGE FROM CHAIRMAN Ladies and gentlemen! Business Owners in Cambodia! It is my great pleasure and honor to share my heart with you about why CEO Master Club does exist. As any citizen, one is not proud to belong to a country where the world has branded it as a poor country of the world. With the shame and passionate love of our country, we must not blame about what has already happened in the past, but look at what we can do now to help contribute to sustainable development of

Read More

Member Benefit

Under Construction

Coaching Program

Under Construction

Upcoming EventsOur Trainers


OM Seng Bora

Om Seng Bora

Som Sombath

Soum Sambath

an Monivann

Tan Monivann

Mao Savin

Mao Savin

Khat Bora

Khat Bora


View More

CEO Master Club Members

 

SPONSORSHIP FOR CEO AWARD 2019
EXCLUSIVE SPONSOR


Official Partners