ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងការចូលរួមកម្មវិធី សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 010 386 543 / 085 311 183 / 023 6666 555 / 023 6666 999