អំពីស៊ីអុីអូម៉ាស្ទឺក្លឹប

ស៊ី អុីអូម៉ាស្ទឺក្លឹប គឺជាស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រែក្លាយពួកគេទៅជាអ្នកប្រតិបត្តិអាជីព។ ដើម្បីឱ្យពួកគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេចាប់ពីតូចទៅមធ្យមចាប់ពីដំណើរការគ្រួសាររហូតដល់ស្តង់ដារក៏ដូចជាពង្រីកបណ្តាញលក់លើកស្ទួយកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាកហើយដូច្នេះរួមចំណែកដល់ការកសាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២២ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០ សមាជិកនៃស៊ីអុីអួម៉ាស្ទឺក្លឹប បានកើនឡើងដល់ ១.១៥១ នាក់ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចំនួន ២.០០០ និងមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រមាណ ១,០០០ លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបានបង្កើតការងារប្រហែល ១០០,០០០ សម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើង។ លើសពីនេះទៅទៀតស៊ីអុីអួម៉ាស្ទឺក្លឹប បានពង្រីកខ្លួនទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដោយបង្កើតឡើងនូវ ស៊ីអុីអួម៉ាស្ទឺក្លឹប អន្តរជាតិ ដែលមានទីតាំងនៅ តិចសាស់ សហរដ្ឋអាមេរិក។


វីដេអូ


អ្នកបណ្តុះបណ្តាល


ដៃគូរសហការណ៏


ទំនាក់ទំនង