កម្មវិធីហ្វឹកហាត់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

កម្មវិធីហ្វឹកហាត់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ


🎯កម្មវិធីហ្វឹកហាត់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ 🎯
👨‍💼 បង្វឹកដោយ​៖
🗣លោក អោម សេងបូរ៉ា ស្ថាបនិក CEO Master Club
🗣លោក ស៊ាន ធនិន អគ្គនាយក CEO Master Club Investment Plc
កម្មវិធីបង្វឹកមួយថ្ងៃពេញ
ដោយធ្វើនៅថ្ងៃទី 15 វិច្ឆិកា 2020 ចាប់ពីម៉ោង 7:30ព្រឹក ដល់ 5:30ល្ងាច
កុំឲ្យឱកាសមួយនេះកន្លងផុត ប្រញាប់ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ៖
☎️085 311 183
☎️010 386 543
☎️087 887 718
☎️010 333 041
☎️023 6666 999
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ១០០%)�
បង្វឹកដោយ

លោក​​ អោមសេងបូរ៉ា

លោក​​ ស៊ាន​ ធនិន

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

The Premier Center Sen Sok

គេហទំព័រ:

View website