ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម


#ជំនាញពន្ធដារសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម
📆ធ្វើនៅថ្ងៃទី 26-27 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020
📆ធ្វើនៅសណ្ឋាគារ Cambodiana
🕐ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:30 ល្ងាច
👨បង្វឹកដោយលោក ស៊ឹម ឡាយស៊ីម ជាប្រធានប្រឹក្សាពន្ធទទួលបន្ទុកនៅកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន វីឌីប៊ីឡយ
🎯តើលោកអ្នក
1.ចង់ដឹងអំពីច្បាប់សំខាន់ៗដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែយល់ដឹងនិងអនុវត្ដតាមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឱ្យបានល្អដែរឬទេ?
2.ចង់ដឹង អំពីប្រភេទពន្ធដារអ្វីខ្លះដែលស្ថាប័នអាជីវកម្មត្រូវបង់ដែរឬទេ?
3.ចង់ដឹងពីប្រយោជន៍និងវិធីសាស្ដ្ររៀបចំការបង់ពន្ធឱ្យចំណេញហើយស្របច្បាប់ដែរឬទេ?
4.ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ និងបញ្ហាពន្ធដារនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែរឬទេ?
👉សម្រាប់ការចូលរួម សូមទាក់ទង៖
📲023 6666 999
📲087 887 718
📲010 780 193
📲085 311 183
📲010 386 543
📲010 333 041
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ100%)💯
បង្វឹកដោយ

លោក​​ ស៊ឹម ឡាយស៊ីម

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

២៦-២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

ភោជនីយដ្ឋាន Hotel Cambodiana

គេហទំព័រ:

View website