ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម


#ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម
#Financial_Management_for_Business_Owner
📆ធ្វើនៅថ្ងៃទី 27-28 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020
👉នៅសណ្ធាគារ Dyvith Hotel
🕐ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:00 ល្ងាច
👨បង្វឹកដោយលោក ស៊ាន ធនិន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ CEO Master Club Investment Plc.
1. ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ?
2. ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងវិភាគសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនដែរឬទេ?
3. ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែគ្រប់គ្រងចលនាសាច់ប្រាក់ និងរូបិយវត្ថុដែរឬទេ?
4. ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែរឬទេ?
5. ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ?
6. ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពូកែកៀរគរដើមទុនដែរឬទេ?
👉សម្រាប់ការចូលរួម សូមទាក់ទង៖
📲023 6666 999
📲087 887 718
📲085 311 183
📲098 383 314
📲010 386 543
📲010 333 041
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ១០០%
បង្វឹកដោយ

លោក​​ ស៊ាន ធនិន

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

២៧-២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

សណ្ឋាគារ Dyvith Hotel

គេហទំព័រ:

View website