ជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័នសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័នសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម


#ជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័នសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម
#Management_Skill_for_Business_Owner
📆ធ្វើនៅថ្ងៃទី 13-14 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020
👉នៅសណ្ធាគារ Dyvith Hotel
🕐ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:00 ល្ងាច
👨បង្វឹកដោយលោក ស៊ាន ធនិន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ CEO Master Club Investment Plc.
🎯តើលោកអ្នក
1. ចង់ទទួលបានក្បួននិងវិធីសាស្រ្តជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័នអាជីវកម្មឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរឬទេ?
2. ចង់ចេះរបៀបក្នុងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស្ថាប័ន អាជីវកម្ម និងការកំណត់ទំនួលខុសត្រូវលទ្ធផលរំពឹងទុកច្បាស់លាស់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរឬទេ?
3. ចង់ទទួលបានដំណោះស្រាយលើបញ្ហា៣៦០ ដឺក្រេក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័នអាជីវកម្មដែរឬទេ?
4. ចង់បង្កើនប្រាក់ចំណេញ ឱ្យបានច្រើនតាមការកាត់បន្ថយ ចំណាយមើលមិនឃើញ ជាច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នដែរឬទេ?
5. ចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអាជីវកម្មដ៏ពូកែដែរឬទេ?
👉សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖
☎️023 6666 999
☎️087 887 718
☎️085 311 183
☎️098 383 314
☎️010 386 543
☎️010 333 041
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ100%)
បង្វឹកដោយ

លោក​​ ស៊ាន​ ធនិន

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

១៣-១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

ភោជនីយដ្ឋាន Dyvith Hotel

គេហទំព័រ:

View website