ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម


#ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម
#Huma_Resource_Management
📌ធ្វើនៅថ្ងៃទី 23-24 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020
📌ធ្វើនៅ Hotel Cambidiana
📌ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:00 ល្ងាច
👨💼បង្វឹកដោយលោក អោម សេងបូរ៉ា ស្ថាបនិក CEO Master Club
តើលោកអ្នក
1.ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលមានជំនាញគ្រប់គ្រងមនុស្សដ៏ប៉ិនប្រសព្វដែរឬទេ?
2.ចង់ទទួលបានវិធីសាស្រ្តជ្រើសរើសបុគ្គលិកឱ្យបានល្អដែរឬទេ?
3.ចង់ទទួលបានវិធីសា្រស្តធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខ្លាំងពូកែ ជាងមុនដែរឬទេ?
4.ចង់ទទួលបានវិធីសាស្រ្ដធ្វើឱ្យបុគ្គលិករីករាយហើយធ្វើការបានផលច្រើនជាងមុនដែរឬទេ?
5.ចង់ទទួលបានវិធីសាស្រ្ត និងរបៀបបម្លែងបុគ្គលិកបំណុលឲ្យទៅជាបុគ្គលិកទ្រព្យវិញដែរឬទេ?
6.ចង់ទទួលបានអំពីវិធីសាស្រ្ដរក្សាបុគ្គលិកល្អឱ្យនៅជាមួយស្ថាប័នបានយូរអង្វែងដែរឬទេ?
7.ចង់កសាងក្រុមការងារឱ្យខ្លាំងនិងសាមគ្គីគ្នាដែរឬទេ?
�សម្រាប់ការចូលរួម សូមទាក់ទង៖
�023 6666 999
�087 887 718
�085 311 183
�010 386 543
�010 333 041
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ១០០%)
បង្វឹកដោយ

លោក​​ អោម សេង​ បូរ៉ា

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

២៣-២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

ភោជនីយដ្ឋាន Hotel Cambodiana

គេហទំព័រ:

View website