ជំនាញពន្ធដារសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ជំនាញពន្ធដារសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម


#ជំនាញពន្ធដារសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

#Taxation_Skill_for_Business_Owner

📆ធ្វើនៅថ្ងៃទី 17-18 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

👉នៅសណ្ធាគារ Dyvith Hotel

🕐ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:00 ល្ងាច

�បង្វឹកដោយលោក សុឹម ឡាយស៊ីម ជាទីប្រឹក្សាដែលមានបទពិសោធន៍លើផ្នែកពន្វដារជាង 13ឆ្នាំនិងជាប្រធានប្រឹក្សាពន្ធទទួលបន្ទុកនៅកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន វីឌីប៊ីឡយ

�ទទួលការបង្វឹកដូចខាងក្រោម៖

1.ចង់ដឹងអំពីច្បាប់សំខាន់ៗដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែយល់ដឹងនិងអនុវត្តតាមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឱ្យបានល្អដែរឬទេ?

2.ចង់ដឹង អំពីប្រភេទពន្ធដារអ្វីខ្លះដែលស្ថាប័នអាជីវកម្មត្រូវបង់ដែរឬទេ?

3.ចង់ដឹងពីប្រយោជន៍និងវិធីសាស្ត្ររៀបចំការបង់ពន្ធឱ្យចំណេញហើយស្របច្បាប់ដែរឬទេ?

4.ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ និងបញ្ហាពន្ធដារនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែរឬទេ?

=====================================

�សម្រាប់ការចូលរួម សូមទាក់ទង៖

�023 6666 999

�087 887 718

�085 311 183

�010 386 543

�010 333 041

(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ100%)

បង្វឹកដោយ

លោក​​ សុឹម ឡាយស៊ីម

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

១៧​-១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

សណ្ឋាគារ Dyvith Hotel

គេហទំព័រ:

View website