ជំនាញអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្មស្តង់ដារនិងការវិនិយោគ

ជំនាញអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្មស្តង់ដារនិងការវិនិយោគ


#ជំនាញអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្មស្តង់ដារនិងការវិនិយោគ🔑
📆ធ្វើនៅថ្ងៃទី 06-07 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020
📌ធ្វើនៅ Dyvith Hotel
🕐ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:00 ល្ងាច
👨បង្វឹកដោយលោក អោម សេង បូរ៉ា ស្ថាបនិក #CEO_Master_Club🎯តើលោកអ្នក
1. ចង់រៀបចំអាជីវកម្មឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារដែរឬទេ?
2. ចង់ចាកចេញពីភាពជាអ្នកទោសអាជីវកម្មដែរឬទេ?
3. ចង់រៀបចំការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នា កុំឲ្យមានជម្លោះដែរឬទេ?
4. ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសឲ្យធំជាងមុនដែរឬទេ?
5. ចង់ឲ្យអាជីវកម្មមានភាពរឹងមាំយូរអង្វែងតកូនតចៅបានច្រើនជំនាន់ដែរឬទេ?👉សម្រាប់ការចូលរួម សូមទាក់ទង៖
📲023 6666 999
📲087 887 718
📲085 311 183
📲010 386 543
📲010 333 041
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ100%)💯

បង្វឹកដោយ

លោក​​ អោម សេងបូរ៉ា

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

០៦-០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

សណ្ឋាគារ Dyvith Hotel

គេហទំព័រ:

View website