រៀបចំផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

រៀបចំផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់់ម្ចាស់អាជីវកម្ម


#រៀបចំផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់់ម្ចាស់អាជីវកម្ម
#Business_Plan_For_Business_Owner
ធ្វើនៅថ្ងៃទី 07-10 ខែមករា ឆ្នាំ 2021
ធ្វើនៅ Hotel Cambodiana
បង្វឹកដោយលោក អោម សេងបូរ៉ា ស្ថាបនិក CEO Master Club
លោក យ៉យ ពិសិទ្ធ ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន ACETOZ
ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:00 ល្ងាច
តើលោកអ្នក
1. ចង់រៀបចំផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណេញខាតប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណាយទ្រព្យ បំណុល និង ទុនរបស់ម្ចាស់សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំរហូតដល់៥ឆ្នាំទៅមុនដែរឬទេ?
2. ចង់ដឹងថាតើអាជីវកម្មលោកអ្នកកំពុងតែមាន ចង់ពង្រើក ឬចង់បង្កើតថ្មី អាចចំណេញ ឬខាតកម្រិតណាដែរឬទេ?
3. ចង់ដឹងថាតើអាជីវកម្មដែលលោកអ្នកចង់ពង្រីក ឬបង្កើតថ្មីត្រូវការដើមទុនប៉ុន្មានច្បាស់លាស់ដែរឬទេ?
4. ចង់រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់និងជោគជ័យដែរឬទេ?
5. ចង់រៀបចំផែនការធនធានមនុស្សឱ្យបានច្បាស់លាស់ត្រៀមទុកជាមុនដែរឬទេ?
6. ចង់មានផែនការអាជីវកម្មមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការធ្វើផែនការការងារផ្ទេរការងារ តាមដាននិងវាយតម្លៃការងាររបស់បុគ្គលិកដែរឬទេ?
7. ចង់មានផែនការអាជីវកម្មមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទាញប្រាក់កម្ចីពីធនាគារ និងការវិនិយោគពីខាងក្រៅដែរឬទេ?
�សម្រាប់ការចូលរួម សូមទាក់ទង៖
�023 6666 999
�087 887 718
�085 311 183
�010 386 543
�010 333 041
(មិនពេញចិត្ដជូនថវិកាវិញ១០០%)
បង្វឹកដោយ

លោក​​ អោម សេងបូរ៉ា

លោក​​ យ៉យ ពិសិទ្ធ

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

៧-១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

ភោជនីយដ្ឋាន Hotel Cambodiana

គេហទំព័រ:

View website